കണ്മഷി എഴുതും

കണ്മഷി എഴുതും നിൻ മുഖ-
കാന്തിയിൽ വിരിയും പുഞ്ചിരി
കണ്ടു ഞാൻ കാതരേ നിൻ
കാണാ ഭാവങ്ങൾ

   കണ്മഷി എഴുതിയൊരെൻ മുഖ-
   കാന്തിയിൽ വിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി
   കണ്ടു നീ കാതിലെന്തേ
   കിന്നാരം ചൊല്ലി                                    [ കണ്മഷി എഴുതും...

നഖം കടിച്ചതിനാണത്താൽ നീ നിന്ന നേരം
മുഖം കുനിച്ചിട്ടടവാലാരേ  നോക്കി നിന്നൂ നീ
കണ്ടു മുട്ടിയ നേരം
കണി കണ്ടു നിറഞ്ഞ പോലെ
കണ്ടു ഞാൻ കാതരേ നിൻ
കാണാ ഭാവങ്ങൾ

   മകം പിറന്നൊരു മങ്കയായ് നീ മനം നിറചെന്നാൽ
   നിലാവിലോട കുഴൽ വിളിക്കാൻ കിനാവിലൊരു മാരൻ
   തേടിയോടിയ രാഗം
   ശ്രുതിശ്രവ്യമായതു പോലെ
   കണ്ടു ഞാൻ കാതരേ നിൻ
   കാണാ ഭാവങ്ങൾ                                     [ കണ്മഷി എഴുതും...


Comments