മനസ്സില്‍ സിക്കിം

മനസ്സില്‍ സിക്കിം
മധു പകരുന്നു
കാഞ്ജന്‍ജംഗതന്‍
കരവലയത്തില്‍
വിരിയും മലരുകള്‍
ലാമ തന്‍ ചിരിയില്‍
ഗുരു റിമ്പോച്ചേ തന്‍
സ്മൃതിയില്‍ ഗാംഗ് ടോക്
തീസ്ടയിലോഴുകും
പുളകമീ വഴികള്‍

മനസ്സില്‍ സിക്കിം
മധു പകരുന്നു

Comments