മനസ്സില്‍ സിക്കിം

മനസ്സില്‍ സിക്കിം
മധു പകരുന്നു
കാഞ്ജന്‍ജംഗതന്‍
കരവലയത്തില്‍
വിരിയും മലരുകള്‍
ലാമ തന്‍ ചിരിയില്‍
ഗുരു റിമ്പോച്ചേ തന്‍
സ്മൃതിയില്‍ ഗാംഗ് ടോക്
തീസ്ടയിലോഴുകും
പുളകമീ വഴികള്‍

മനസ്സില്‍ സിക്കിം
മധു പകരുന്നു
Post a Comment

Popular posts from this blog

വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം

പനിനീര്‍ പമ്പ - അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനങ്ങള്‍