വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം

വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം
വിടർന്നാലോ മധു മണം
കൊഴിയും മുമ്പൊരുക്കേണം
കൊതി തീരേ കുരുവി കണ്മണിക്ക്
പൂമ്പൊടിയാൽ പുണർന്ന നിമിഷം                     ..... വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം

   കാറ്റാലടർന്നൊരിതൾ
   തളിരിലയോടുണർത്തി പരിഭവം
   ഇല്ലില്ല ഞാനിനി നിന്നിൽ
   മറന്നേക്കൂ ഇതെൻ വിധിയല്ലോ
   കാറ്റാലടർന്നൊരിതൾ ....                                 ..... വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം

ചൊല്ലി കുരുന്നിലയവൾ
ഇതു നോക്കൂ കുസുമവദനം
ഇല്ലില്ല നീയില്ലാതിവൾ
പിറന്നാലോ പ്രകൃതി വിധിയാലെ
ചൊല്ലി കുരുന്നിലയവൾ  ....                             ..... വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം


Comments