കന്നേറ്റിയില്‍ വള്ളം കളി - ഓണപ്പാട്ടുകള്‍ 6


രചന, സംഗീതം - ഇന്ദുശേഖര്‍ എം. എസ് കന്നേറ്റിയില്‍ വള്ളം കളി കാണാനെത്തുമ്പോള്‍ കണ്ണില്‍
കാണാതെങ്ങോ മറഞ്ഞു നീ കണ്ണില്‍ നോക്കുമ്പോള്‍
കണ്ണും കണ്ണും കടങ്കഥ പറഞ്ഞിരിക്കെ..ആ
കന്നിച്ചുണ്ടന്‍ മറുകരെ വിജയിചെത്തി
ഓളം തല്ലി പൂരക്കോളോടോരം പറ്റി തുഴയുമ്പോള്‍
ഓണക്കാറിന്‍ കീലും കൊണ്ടാ മഴയുമെത്തി                  [കന്നേറ്റിയില്‍ ...


മണ്ണും പൊന്നാക്കി മിന്നും മാളോരെ
വന്നാ പങ്കായമെറിഞ്ഞു താ ....
വന്നാ പങ്കായമെറിഞ്ഞു താ ....
വിണ്ണില്‍ പെയ്യുന്ന  ചിന്നും മേഘങ്ങ-
ളെല്ലാം പെണ്ണിന്റെ താളത്തിലായ്
എല്ലാം പെണ്ണിന്റെ താളത്തിലായ് 
എന്നുമൊന്നായി നിന്നാല്‍ വന്നെത്തും
അന്നത്തെ പോലെ പൊന്നോണം                                [കന്നേറ്റിയില്‍ ...

പാളും താളങ്ങള്‍ ഓളം തേടുമ്പോള്‍
കാളും ഉള്ളങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞു വാ ...
കാളും ഉള്ളങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞു വാ ...
തുള്ളും താളത്തില്‍ ഒന്നായ് തുഴഞ്ഞു
പൊള്ളും മനങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞു വാ
പൊള്ളും മനങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞു വാ
പാലം കടന്നു പോകും കിടാങ്ങള്‍
തേടും വേഗങ്ങളടര്‍ത്തി വാ                                         [കന്നേറ്റിയില്‍ ...

Comments