കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഞാൻ പുറത്തിറക്കിയ ഓണപ്പാട്ടാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ ശ്രീ. വിജേഷ് ഗോപാൽ ആണ് ഗായകൻ. ഓണപ്പാട്ടീണം മൂളും... എന്ന ഈ ഗാനത്തിന്റെ രചനയും സംഗീതവും ഇന്ദുശേഖർ എം എസ്സ്Comments