കല്ലുമീ മുള്ളും അയ്യപ്പ ഭക്തിഗാനംഞാൻ എഴുതി സംഗീതം നല്കിയ യ ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനം ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു... അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമല്ലോ. 

കല്ലുമീ മുള്ളുംതള്ളിയീയുള്ളംതുള്ളി വന്നെത്തീ സ്വാമിയേ

തന്നിടാം ഞാനും എൻ മനം നിന്നിൽ 

നല്ലതായ് മാറ്റീടേണമേ

വന്നിടും നാനാജാതി മതസ്ഥരും 

നീയല്ലോ ശരണം അയ്യപ്പാ.. 

കുളിരല തഴുകും മന്ത്രങ്ങൾ കൌതുകമേകും പമ്പക്കും

അയ്യാ നിന്നെ കാണാൻ കൊതിയായി 

പതിനെട്ടാം പടി കയറുമ്പോൾ ഉടയട്ടങ്ങനെ മുട്ടെല്ലാം 

അയ്യപ്പാ നീ തരണം വരമെല്ലാം                        [ കല്ലുമീ മുള്ളും

 

ഇരുമുടിയഴകിൽ സന്നിധിയിൽ നിറമിഴിയേകും നിറവോടെ 

സ്വാമീ ശരണം മന്ത്രം നിറയുന്നു 

നെയ്യഭിഷേകം തുടരുമ്പോൾ 

ഉള്ളറിവെന്നിൽ പടരുമ്പോൾ 

അയ്യപ്പാ നീ ശരണം അടിയന്ന്                            [ കല്ലുമീ മുള്ളും


Comments